Klassikere, der stadig kan fås

KIRKEGÅRDEN - DEN SIDSTE HAVE

Indskolingen

Dette undervisningsmateriale handler om kirkegården og de mange symboler og ritualer, der knytter sig hertil og lægger derfor helt naturligt op til et besøg på en af de lokale kirkegårde.

Eleverne vil bl.a. få viden om, hvordan en begravelse foregår, ligesom de får erfaring med, at kirkegården både kan fungere som et mindested og et refleksionssted over gode minder.

Der lægges endvidere op til en samtale og læring om væsentlige kristendomsfaglige temaer som fx det at mides, liv/død og håb.

Med til projektet hører et klassesæt med opgavehæfter med elevopgaver samt forslag til at arbejde kreativt med projektet.

Helgi Daner - da danerne blev kristne

Mellemtrinnet

Med afsæt i forfatteren Josefine Ottesens historiske roman Helgi Daner skal eleverne i dette projekt arbejde med centrale emner og begreber, der afspejler historien og menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark.

I samarbejde med Josefine Ottesen har de folkekirkelige skoletjenester udarbejdet en forkortet udgave af romanen Helgi Daner på knap 100 sider, som tilmeldte klasser modtager som klassesæt.

I projektet arbejdes der skiftevis med meddigtning ud fra en rollespilsmetode og med mere klassiske aktiviteter. Med afsæt i forfatteren Josefine Ottesens historiske roman Helgi Daner skal eleverne i dette projekt arbejde med centrale emner og begreber, der afspejler historien og menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark.

Flag og faner

Mellemtrinnet

Hvilke værdier betyder noget for os? Og hvad forstår vi egentlig ved begrebet "værdi"? Hvor kommer vores værdier fra?

I dette projekt arbejder eleverne med værdier og symboler og med eksempler på, hvor vi henter vores fælles værdier fra. Arbejdet med værdier tager afsæt i centrale bibelske fortællinger og uddrag af Grundloven og menneskerettighedserklæringen.

Desuden kommer eleverne til at arbejde med de værdier, der har særlig betydning for dem selv.Det sker med udgangspunkt i arbejdet med de symboler, eleverne finder i forskellige flag og de værdier, der knytter sig hertil. I projektet indgår også historiske fortællinger, hvor flag og faners betydning belyses.

 

 

 

Re:formation - teser, tro og tvivl

Mellemtrinnet

Formålet med dette projekt er, at eleverne skal lære om og reflektere over, hvorfor reformation opstod, hvordan den foregik, og hvilken betydning reformationen har haft for kirke, kultur og samfund i Danmark efterfølgende.

Undervisningsoplægget er tilrettelagt i fem faser - fem faglige temaer, der introducerer både reformationens forudsætninger, indhold og konsekvenser for eleverne. Disse er: Verden i 1500-tallet, Martin Luther og Biblen, Bogtrykkerkunsten, Reformationen i Danmark samt fællessang.

Med til projektet følger klassesæt med elevbog med opgaver og fakta om reformationen samt 5 plakater.

Til projektet er der endvidere udviklet en hjemmeside, hvor bl.a. fem tegnefilm om projektets temaer er at finde.

Biblens personer

Gennem et kortspil får eleverne et solidt kendskab til en lang række bibelske personer, bibelske fortællinger og redskaber til at se sammenhængen og pointerne i de bibelske fortællinger.

Projektkort er et kortspil, som er udviklet til projektet. Kortene beskriver kort de bibelske personer og de fortællinger, der knytter sig hertil. Spillet ligner meget de gamle bilkort. Her dystes der blot i trom bibelscore, alder og berømmelse.

Med til projektet følger 6 sæt profetkort.

Ordapotek - poetisk leg med kristne grundbegreber

Udskolingen

Digteren Morten Søndergaard udgave i 2011 sit værk "Ordapotektet", hvor han kombinerer sprog og medicin ved at skrive indlægssedler på hver af de ti ordklasser i det danske sprog. I projektet her omsættes denne leg med sproget til en undersøgelse af centrale kristne grundbegreber.

Hvad dækker de over? Er der bivirkninger ved frelse? Hvordan doseres kærlighed?

Til projektet hører en række kreative forsalg til, hvordan der kan arbejdes på en engageret og nærværende måde med begreber som fx skyld, tro, nåde og kærlighed.

 

 

Religionsfrihed - rum til at tænke og tro?

Udskolingen

I dette projekt arbejder eleverne case-baseret med, hvad religionsfrihed er.

De udvalgte cases er genkendelige fra elevernes skole- og samfundshverdag og omhandler konflikter og sameksistens med religion som omdrejningspunkt. Eksemplerne perspektiveres til faktiske begivenheder fra dansk og international kontekst.

Afslutningsvis skal eleverne med udgangspunkt i en case give bud på konkrete tiltag, der kunne være skridt på vejen mod en løsning af en given lokal konflikt. Eleverne udarbejder et løsningsforslag, og dette lægges op til demokratisk diskussion i klassen. Til materialet hører desuden en oversigt over verdens væsentligste religioner, deres udbredelse, skrifter, grunddogmer og fraktioner.

Ud over formidlingen af faglig viden og forståelse, såvel historie- og samfundsfagligt som dansk- og religionsfagligt, er det projektets formål at bidrage til at opfylde et af folkeskolelovens dannelsesmæssige formål, at "forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre .... præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati."

Ind og ud af Bibelen

Udskolingen

Gennem et nyudviklet brætspil skal eleverne i dette projekt stifte bekendtskab med, hvordan fortællinger, myter og figurer bevæger sig fra forskellige kulturer og religioner ind i Bibelen og ud igen til andre religioner og fortællinger. Bibelens fortællinger har deres eget særpræg, men bygger samtidig videre på en tradition. Den samme proces er fortsat efter Bibelens tilblivelse.

Eleverne får gennem deres arbejde en forståelse af fortællingernes indhold, funktion og virkningshistorie. Brætspillet er også med til at skabe opmærksom omkring grundlæggende temaer, som eleverne senere møder i religion, kunst, film og litteratur. Brætspillet er ligeledes en god og anderledes mulighed for eleverne til at få repeteret grundlæggende kristendomsfaglige begreber.

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved | Parkvej 101 | 4700 Næstved